.:Vigrid Forsiden:.

Utdrag med kommentarer fra Breivik's manifesto

Anders B. Breivik skrev sitt manifest på engelsk over mere enn 1.500 sider hvor de forskjellige elementene ikke er helt klart samlet og organisert. Dette var han selv klar over da han skrev det og kalte det et første utkast som han håpet andre ville bearbeide videre. Det er ikke min intensjon. Ei heller har jeg kapasitet eller føler at det er min jobb å oversette hele manifestet til norsk; det er en jobb for alle antijihadistene og kristenzionistene og frimurerne som sløser bort tiden sin med ufruktbar sutring.

Min interesse ligger i å sette meg inn i hvilke politiske samfunnstanker Breivik har gjort seg og kommentere det med min oppfatning der jeg mener han kommer med interessante eller viktige poenger. Siden manifestet er enormt i størrelse tar jeg det litt av gangen og kun det jeg oppfatter som vesentlig sett fra min synsvinkel.

1. del - Om manifestet - 2083

Til høyre er jødeætlingen Karl Marx som etablerte marxismen mens til venstre er en kulturmarxist.

Som regel finner vi kjernen i hva en stor og kompleks sak dreier seg om i innledningen eller den avsluttende oppsummeringen. Det gjør vi faktisk her også og det viser seg å holde stikk for hele manifestet. Her er det på engelsk i Breivik sine ord:

*********

As we all know, the root of Europe's problems is the lack of cultural self-confidence (nationalism). Most people are still terrified of nationalistic political doctrines thinking that if we ever embrace these principles again, new “Hitler’s” will suddenly pop up and initiate global Armageddon... Needless to say; the growing numbers of nationalists in W. Europe are systematically being ridiculed, silenced and persecuted by the current cultural Marxist/multiculturalist political establishments. This has been a continuous ongoing process which started in 1945. This irrational fear of nationalistic doctrines is preventing us from stopping our own national/cultural suicide as the Islamic colonization is increasing annually. This book presents the only solutions to our current problems.

You cannot defeat Islamisation or halt/reverse the Islamic colonization of Western Europe without first removing the political doctrines manifested through multiculturalism/cultural Marxism…

*********

Her følger min oversettelse til norsk av de to avsnittene:

Som vi alle vet er roten til Europa's problemer mangelen på kulturell selvtillit (nasjonalisme). Folk flest er fremdeles vettskremte av nasjonalistiske politiske læresetninger i den tro at om vi noen gang igjen omfavner disse prinsippene så vil nye "Hitlere" plutselig dukke opp og sette igang en internasjonal dommedag..........Unødvendig å gjøre oppmerksom på at det stadig voksende antallet nasjonalister i Vest-Europa systematisk blir gjort narr av, tiet ihjel og forfulgt av den nåværende kulturmarxistiske/flerkulturelle politiske makteliten. Dette har pågått som en sammenhengende prosess som startet i 1945. Denne irrasjonelle frykten for nasjonale læresetninger hindrer oss fra å stoppe vårt eget nasjonale og kulturelle selvmord siden den islamske koloniseringen øker hvert eneste år. Dette manifestet viser oss de eneste løsningene på våre nåværende problemer.

Vi kan ikke beseire islamiseringen eller stoppe eller reversere den islamske koloniseringen av Vest-Europa uten først å fjerne de politiske grunnsetningene som flerkulturalisme og kulturmarxisme har etablert.

*********

Over er forsiden på boken til Anfindsen med tittelen "Selvmordsparadigmet" som du kan lese om her:

Selvmordsparadigmet

Mine kommentarer:

Som vi kan se over er Breivik langt fra å være den eneste som oppfatter at det som skjer i Europa er at vi begår et kollektivt selvmord. Det Breivik legger til grunn for dette kollektive selvmordet er den flerkulturelle samfunnsutviklingen den kulturmarxistiske makteliten har påført oss etter 1945. Det er altså egentlig ikke et selvmord, men et direkte mord på et helt folk gjennom etnisk rensing. Det er et eget navn på det og det er folkemord. Så Breivik kunne etter min oppfatning tatt hardere i enn han gjorde og han begrenser ansvaret for folkemordet til kulturmarxistene. Jeg er helt enig i kulturmarxistenes rolle i folkemordet på oss, men jeg begrenser ikke ansvaret bare til dem. Den andre gruppen som etter min oppfatning faktisk har et større ansvar er det som med et samlebegrep kan kalles kristenzionister eller jødedyrkere. Jeg vil videre bruke begrepet kristenzionister eller bare zionister om hele denne gruppen inklusive jødene selv.

Så langt jeg kan se er årsaken til at hverken Breivik eller dem han støtter seg på, som Fjordman og hans like, omtaler kristenzionistene og zionistene på linje med kulturmarxistene er at de faller inn under denne gruppen selv.

Politisk Korrekthet er drepende. Hva enten man ser det som selvmord eller mord eller påtvunget selvmord.

I et avsnitt innen samme kapittel som det vi oversatte over finner vi begrepet politisk korreekthet i denne setningen:

*********

.....Contact individuals you know who are not afraid to operate outside the boundaries of political correctness......

*********

Her følger min oversettelse til norsk av setningen:

.....Kontakt personer du kjenner som ikke er redde for å operere utenfor rammene som settes av politisk korrekthet......

*********

Begrepet politisk korrekthet er velkjent her i Norge også og med det har vi faktisk allerede fått en oversikt over hva det hele dreier seg om i manifestet og kan gi en kort oppsummering:

Kulturmarxistene vant den andre verdenskrig og innførte flerkulturalisme som grunnbegrep i samfunnet innenfor rammene av hva de definerte som politisk korrekthet. Åpningen av grensene førte til en masseinnvandring som nå er i ferd med å islamisere Europa og ødelegge kulturen vår og utrydde oss gjennom kollektivt selvmord og etnisk rensing. De som protesterer forfølges innenfor rammen av den politiske korrekthet og folket skremmes med at nasjonalisme fører til en ny Hitler(Nazikortet) og globalt Ragnarok.

Resten av manifestet er spesifiseringer, gjentagelser, vri det i litt forskjellige vinkler innenfor samme totalrammen og forskjellige oppskrifter på kampføring som ligger utenfor mitt interesseområde.

Bildet viser en fransk plakat om hvordan jødene gikk sammen om å knuse Europa i den 2. verdenskrig.

Jeg kan gjøre min kommentar til manifestet som helhet like kompakt i ordene:

Breivik unngår som alle kristenzionister og frimurere, enhver påpeking av jødenes enorme makt i alle vestlige land og deres jødiske agenda for verdensherredømme hvor frimurerne har en egen plass som byggere av det nye Salomos tempel i Jerusalem hvor den nye jødiske verdenskeiseren skal trone og regjere verden.

Jeg sier meg med andre ord enig i det meste av hva Breivik legger fram av dystre scenarioer om et fremtidig Eurabia, men etter min oppfatning angriper han symptomer og ikke sykdommens årsak: Jødenes agenda og makt over de vestlige land. Der er hovedproblemet og grunnlaget for at vi europeere er utsatt for etnisk rensing og utslettelse. Breivik og hans meningsfellers oppfatning av flerkulturalisme og kulturmarxisme som de ansvarlige elementene for folkemordet er dermed feil og henger i løse luften. Ser man disse to begrepene som underordnet den jødiske eller zionistiske agenda og kun som strategier på linje med flere andre får vi en riktig sammenheng og oversikt over det.

Men det kan de som er interessert i finne ut mere om på den nettsiden dere er nå:)