.:Vigrid Forsiden:.

Medvedev-doktrinen i 5 punkter - Norsk

Den russiske president, Dimitrij A. Medvedev, holdt en svært viktig tale i Svartehavsbyen Sochi i Kaukasus den 31. august 2008 med en oppsummering av forsvarskrigen mot Georgia og en kunngjøring av fem punkter som ville være grunnleggende for Russlands videreutvikling. Jeg har oversatt teksten fra engelsk til norsk med den engelske teksten under for dem som vil lese den på det språket.

Punkt 1. Internasjonal Lov

Russland anerkjenner den grunnleggende betydningen av de fundamentale prinsippene internasjonal lov bygger på og som regulerer forholdene mellom siviliserte nasjoner. Det er innenfor dette rammeverket som utgjøres av disse prinsippene, denne oppfatningen av internasjonal lov, som vi vil utvikle våre forbindelser med andre stater.

Punkt 2. En Flerpolarisert Verden

Verden bør bestå av flere maktsentre eller maktpoler. Enpolarisering er uakseptabelt og dominering bør ikke være tillatt. Vi kan ikke aksptere en verdensorden hvor alle beslutninger tas av et land, selv om det er et så seriøst og myndig land som USA. Denne slags verden er ustabil og full av konflikter.

Punkt 3. Ingen Isolasjon

Russland ønsker ingen konfrontasjon med noen land og Russland har ingen planer om å isolere seg selv. Så langt det er mulig vil vi utvikle vennskapelige forbindelser både med Europa og USA, liksom med alle andre land i hele verden.

Punkt 4. Beskyttelse av Russiske Innbyggere

Vi har en udiskutabel rett til å beskytte livet og verdigheten til våre egne statsborgere, uansett hvor de måtte befinne seg. Vi vil også ha dette som utgangspunkt når vi utvikler vår utenrikspolitikk. Vi vil også beskytte interessene til vårt næringsliv i utlandet. Det bør også være klart for alle at hvis noen angriper oss vil vi gi dem svar på tiltale.

Punkt 5. Interessesfærer

Som alle andre land har Russland områder hvor det har spesielle interesser å ivareta. I disse områdene, som kan være land vi tradisjonelt har hatt vennskapelige forbindelser med eller er knyttet sammen med av spesielle historiske forhold, vil vi arbeide med stor oppmerksomhetfor for å utvikle vennskapelige forbindelser siden de vil være våre nærmeste naboer.

Medvedev-doktrinen i 5 punkter - Engelsk

#1 International law

“Russia recognises the primacy of the basic principles of international law, which define relations between civilised nations. It is in the framework of these principles, of this concept of international law, that we will develop our relations with other states.”

#2 Multi-polar world

“The world should be multi-polar. Unipolarity is unacceptable, domination is impermissible. We cannot accept a world order in which all decisions are taken by one country, even such a serious and authoritative country as the United States of America. This kind of world is unstable and fraught with conflict.”

#3 No isolation

“Russia does not want confrontation with any country; Russia has no intention of isolating itself. We will develop, as far as possible, friendly relations both with Europe and with the United State of America, as well as with other countries of the world.”

#4 Protect citizens

“Our unquestionable priority is to protect the life and dignity of our citizens, wherever they are. We will also proceed from this in pursuing our foreign policy. We will also protect the interest of our business community abroad. And it should be clear to everyone that if someone makes aggressive forays, he will get a response.”

#5 Spheres of influence

“Russia, just like other countries in the world, has regions where it has its privileged interests. In these regions, there are countries with which we have traditionally had friendly cordial relations, historically special relations. We will work very attentively in these regions and develop these friendly relations with these states, with our close neighbors.”