.:Vigrid Forsiden:.

Breiviks Manifest del II - Kulturmarxisme

Kulturmarxisme = Politisk Korrekthet

Anders B. Breivik var Frimurer, som bildet over viser i frimureruniformen hans, kristenzionist som var ekstremt opptatt av Israel og jødenes ve og vel samtidig som han fryktet islamisering av Europa slik at verdensdelen vår ville bli et "Eurabia". Breivik og hans meningsfeller mener imidlertid ikke at Islam eller muslimene som har brakt med seg Islam til det hvite judeokristne Vesten egentlig er ansvarlige for de åpne grensene våre og det forfallet som gjør at vi tillater dem å komme og islamisere landene våre.

Tegningen over viser hva som skjer med et nordisk samfunn som blir overtatt innenfra av parasittiske kulturmarxister som skaffer seg diktatorisk makt gjennom å lamme folket med politisk korrekthet.

Ansvarlige er det de kaller Kulturmarxister som ved hjelp av sin kontroll med de vestlige samfunn har innført Politisk Korrekthet som en form for hersketeknikk som umuliggjør enhver fornuftig og fruktbar debatt i samfunnet. Samfunnet og folkene selv blir omformet gjennom kulturmarxisme, kulturmarxistisk dialektikk og dekonstruksjon ved hjelp av politisk korrekthet til et forsvarsløst amøbesamfunn som så invaderes av mere aggressive kulturer og da særlig Islam.

La oss se hva manifestet til Breivik egentlig sier om dette. Når vi gjennomgår manifestet hans ser vi at det er greit og ryddig bygget opp hvor han starter med det viktigste, nemlig årsaken til de vestlige folks forfall: Kulturmarxisme. Deretter går han over til islamisering med en masse historie og tanker rundt nåtidig og fremtidig utvikling. Historiedelen kan hvem som helst finne på nett eller biblioteker og er en standard judeokristen fremstilling av hegemonikrigen mot Islam.

Når det gjelder islamisering viser han til forfattere vi finner på nettstedet "Gates of Vienna". Den han bruker flest artikler av er den norske forfatteren Fjordman. Vi har selv lagt ut de to artiklene hans vi fant interessante på Eurabia-avdelingen vår. Breivik gjør seg også noen tanker rundt Adolf Hitler og dagens situasjon i USA og Vest-Europa.

Det er utifra vår synsvinkel to elementer ved manifestet som er interessante og det er innledningen som vi skrev om i del I og det er denne delen, del II, som omhandler kulturmarxisme og dens historie. Alle andre deler av manifestet er uinteressant i denne sammenhengen siden vi har dekket det i helt andre sammenhenger og er mindre sentralt for å forstå Breivik og hans meningsfellers politiske syn slik vi tolker det.

Hva er "Politisk Korrekthet?" (på engelsk)

Hele den viktigste og mest grunnleggende delen av Breiviks manifest som alt annet hviler på og som må forstås og knuses er hentet fra en kristenkonservativ amerikansk nettside som vi har linket til over. Artikkelen inneholder et forord og seks kapitler skrevet av fem forskjellige forfattere. Det er lettlest engelsk som jeg regner med ikke er noe problem å forstå for dem som er interessert i denne type emne. Vi nøyer oss derfor med å kommentere innholdet der vi mener det er nødvendig for å få en bedre forståelse av det.

Artikkelen konkluderer med at begrepet "Politisk Korrekthet" er det samme som "Kulturmarxisme". Hva er altså kulturmarxisme og hvordan oppsto den og hvem sto bak den? Bildet over er av jøden Karl Marx som begrepene økonomisk marxisme og kulturmarxisme er oppkalt etter. Teksten på bildet lyder: "Sett fra den dialektiske filosofis synsvinkel er intet bestemt for all tid, intet er heller absolutt eller hellig".

Etter den 1. verdenskrig i Europa følte de økonomiske marxistene seg sterke nok til å gjøre revolusjon i flere land i Europa. Med hjelp fra de jødiske finansoligarkene i Wall Street lyktes det jødiske statskuppet i Russland og Sovjetunionen ble etablert som en marxistisk stat hvor tyranni og terror var dagens orden. I deler av Tyskland vant også kortsiktig marxistiske revolusjonære jøder makten som jødinnen Rosa Luxemburg og jøden Karl Liebknecht i Berlin og jøden Kurt Eisner i München. De innførte morderiske terrorvelder og ble styrtet av kontrarevolusjonære patrioter. Over til venstre er jøden Karl Liebknecht mens jødinnen Rosa Luxemburg er til høyre.
Over til venstre er jøden Bela Kun som innførte den marxistiske røde terror i Ungarn rundt 1919 inntil ungarske patrioter fikk jaget morderen ut av landet. Til høyre over er jøden Kurt Eisner som innførte et terrorregime i Bayern før han ble styrtet av tyske patrioter. Begge var de marxister.

Den erfaringen de jødiske marxistene gjorde etter at de lyktes i Russland, men mislyktes i de andre europeiske landene var at den "borgerlige" kulturen i de europeiske landene sto for sterkt til at den økonomiske marxismen klarte å vinne bønder, arbeidere og soldater over til seg i tilstrekkelig stort antall. Noe måtte gjøres og noe ble gjort.

Uten å slippe målet av syne, som var å velte de "borgerlige" europeiske samfunn og vår europeiske sivilisasjon, ble jødenes kulturmarxistiske terror sluppet løs i Europa. Europeisk sivilisasjon bygget på familiens enhet, kristen tro, kvinnens og mannens naturlige forskjeller og hadde en mild patriarkalsk struktur. Dette måtte ødelegges slik at jødene kunnem manipulere folkene slik de gjorde med makt i Russland og de andre landene i Sovjetunionen. Målet var som i Russland total dominans gjennom oppløsning av det etniske og kulturelle og religiøse og moralske limet som holdt folkene sammen og gjorde de europeiske samfunnene stabile og trygge for folk å bo i.

Over til venstre er jøden Leon Trotsky som ledet den røde armés terror og krig mot Polen. Polen vant og de jødiske marxistene i Russland ble hindret i å vinne resten av kontinentet. Til høyre over ser vi en av de mest sentrale personene i omformingen av økonomisk marxisme til kulturmarxisme, jøden Georg Lukacs. Lukacs var minister under Bela Kun's jødiske/marxistiske terrorvelde i Ungarn og ble kjent for sin terror i skolevesenet under navnet "cultural terrorism".

Når målet forble det samme, men økonomisk marxisme ikke førte frem forandret man det marxistiske begrepet og i stedet for væpnete revolusjoner av massene konstruerte man nå en total strategi som kalles Kulturmarxisme. De jødiske marxistene med sine marxistiske ikke-jødiske lakeier og nyttige idioter angrep de europeiske folk i form av total kulturkrig. Alle sider og deler av de "borgerlige" samfunn måtte angripes og enhver norm eller dyd eller lim som holdt samfunnet sammen og skapte fellesskap ble angrepet og fremstilt i et dårlig lys. Det gjaldt absolutt alt og og alle deler. Særlig ble skoler, universiteter og andre læreanstalter den reneste slagmark og angrepene på heteroseksualitet og familesamhold var direkte hatske.

Etter at forholdene hadde roet seg litt i Europa etter 1919 strømmet jøder til Tyskland hvor de hadde enorm innflytelse og skaffet hverandre posisjoner og kjøpte seg vei mens tyskere flest knapt hadde tak over hodet og mat på bordet. Marxistjødene med terroristen Georg Lukacs i spissen samlet seg på Universitetet i Frankfurt hvor de utviklet den kommende modellen for kulturmarxisme de etterhvert skulle erobre hele den vestlige verden for den jødiske klanen sin med. Begrepene deres ble kalt for Frankfurterskolen etter byen de oppholdt seg i. Så skjedde det noe dramatisk. Det tyske folk var luta lei jødene og deres utplyndring av landet og ødeleggelse av tysk kultur og samfunnsliv og valgte en hvit ridder og patriot, Adolf Hitler, som leder.

Da jødene ble beskyldt for parasittisme valgte mange av dem å flykte fra Tyskland og de fleste tok veien til USA hvor de utviklet angrepsmetodene sine videre. Over er et bilde av Hitler som Europas hvite ridder og redningsmann. Og det var han også til de grader. Kun manglende forståelse hos mange europeere som allerede var under sterk innflytelse av jødisk propaganda gjennom jødekontrollert media hindret Europa den gangen å frigjøre seg helt fra den jødiske kulturmarxismen og dens ødeleggende virkninger.

Kulturmarxistene manglet en helhetlig metode for hvordan krigen mot "det borgerlige" flertallet skulle føres, men den italienske ikke-jødiske marxisten ga dem det i midten av 1930-tallet. Han ble fengslet av Mussolini på 1930-tallet og skrev i fengselet ned sine tanker om hvorfor ikke kommunistbevegelsen vant makten i noe vestlig land selv om de ifølge materialistiske analysemetoder skulle ha gjort det. Hans konklusjon var at samfunnet egentlig ikke ble styrt direkte av de politiske makthaverne, men at disse bare var representanter for de samlende kulturpolitiske oppfatninger folket hadde felles.

Det var med andre ord ikke nok å angripe de politiske institusjoner, men man måtte forandre grunnlaget for den sosiale kontrakten mellom folket og de som hersket over det. Prinsippet kan dermed anvendes uavhengig av hva slags styreform et land har. Demokratisk eller autoritært spilte ingen rolle for konklusjonen blir den samme: De som ville fravriste makthaverne makten måtte forandre de kulturpolitiske holdningene i folket.

Over til venstre har vi den kjente jødiske psykologen, Sigmund Freud, som perverte europeisk psykologi og gjorde ubotelig skade med det. Han ble en av dem kulturmarxistene bygget på og kombinerte med Marx sine ideer. Til høyre over er en av dem som arbeidet sammen med Freud og som også fikk stor betydning som kulturmarxistisk ødelegger, jøden Wilhelm Reich.
Artikkelen om kulturmarxistene nevner noen navn til på personer som hadde stor innflytelse på utviklingen av kulturmarxisme og politisk korrekthet. Til venstre over er jøden Theodor Adorno mens jøden Erich Fromm er over til høyre. Fromm studerte Talmud under flere rabbinere og er et godt eksempel på hvordan hele kulturmarxismen og den politiske korrekthet er en jødisk strategi for samfunnskontroll over de vestlige land og intet annet. Den er i tillegg basert på den jødiske Talmud hvor ikke-jøder omhandles som kveg.
Her har vi jøden Abraham Maslow til venstre kjent for sin Maslowske behovspyramide. Han var også av betydning innen såkalt kritisk teori sammen med sin jødiske venn Herbert Marcuse til høyre over som han var samtidig med på det jødiske universitetet Brandeis i Massachusetts.

Vi avslutter med en av de mest ødeleggende jødiske kulturpåvirkerne i vår vestlige verden, Betty Friedan, som takket være hennes jødiske klansmedlemmers enorme makt i USA ble beæret for det arbeidet hun har gjort for å forandre det amerikanske hvite stabile lett patriarkalske samfunnet til et feministisk og kulturmarxistisk helvete for både kvinner og menn. I alle fall hva den hvite, europeiskættete befolkningen angår.

***** Sluttvurdering *****

Siden den amerikanske artikkelen er skrevet av kristne, konservative, hvite forfattere som er religiøst hjernevasket til å se på jøder som religiøse totemer og deres egen Guds utvalgte er de hva jeg kaller "angrepet av den sorte åndspesten - kristendommen". Denne mentale sykdommen har råtnet bort en viktig del av hjernen som ikke lenger er i stand til å se på jøder annet enn positive og opphøyete individer som er hevet over enhver form for kritikk. Siden Hitler, Europas hvite ridder, sa sannheten om jødene hater disse kristenzionistiske kreftene Hitler og alt han står for og jødekritikk er ensbetydende med å være Nazi.

Breivik har valgt denne artikkelen til manifestet nettopp av denne grunn og er like blind siden han er en kristenzionistisk frimurer. Som kristenzionist dyrker han jødene som Guds utvalgte og som frimurer har han påtatt seg oppdraget å mure opp Salomos nye tempel hvor den jødiske verdenskeiseren skal sitte og regjere verden.

Det er derfor han kan hate kulturmarxismen og de som konstruerte den som hersketeknikk til å ødelegge hans eget elskete folk uten engang å legge merke til at tilnærmet samtlige av disse personene er jøder som hater hans folk og den sivilisasjonen han selv vil bevare.

Det er ikke bare et dilemma for Breivik og Fjordman, men for alle frimurere og kristenzionister som samtidig vil bevare vårt nordiske folk og dermed også vår kultur som selvsagt er båret oppe av vår genetiske arv og blir borte når vi er etnisk renset eller raseblandet vekk. Fordi disse to gruppene næret den dødelige slangen ved sitt eget bryst uten å se hvor den virkelige faren for dem var. Våre Grunnlovsfedre kunne sin historie og nektet derfor jødene fortsatt adgang til Norge i Grunnlovens §2 av 1814.

Vi har stort sett omhandlet kapittel to i artikkelen. Resten er for det meste utbroderinger. Les hele, det er verdt det.