.:Vigrid Forsiden:.

Zionistenes Globale Terrorkrig - Kommentarer:


Krigsforbryterne i NATO forbereder angrepskrig mot Russland

Fosna-Folket kommenterer Taliban-Norge
Taliban-Norge sin dokumentasjon av NATO's lager på Fosna-halvøya

Mitt bidrag er en kommentar under artikkelen i Fosna-Folket:

Ingar Holst treffer i denne saken midtblink. Den norske makteliten forråder det norske folks interesser med sine angrepskriger på vegne av den anglozionistiske makteliten med en kjerne av jødiske finansoligarker.

NATO har lenge forberedt en militær kampanje med atomært førsteslag mot Russland utifra alle offentlig tilgjengelige kriterier. Vigrid påpekte dette for langt over ett år siden. Her to artikler fra henholdsvis juni og juli 2013:

Norge forbereder krig mot Russland 1
Norge forbereder krig mot Russland 2

Tiden er inne til at Norge trer ut av NATO's krigsmaskineri og allierer seg med BRICS-landene. Spesielt med Russland som under Putin er den sterkeste garanti for fred og demokratisk utvikling i Europa og verden.

Kommentar i Fosna-Folket slutt.

Paradokset er at anglozionistenes og NATO-maktens frontsoldater og brødreslaktere i Lugansk og Donetsk er nasjonalsosialister og nasjonalister. Forbannet være dem som kaller seg ved disse navnene og samarbeider med vårt folks svorne dødsfiender og fører brødrekrig eller aktivt eller passivt støtter dem ved for eksempel å angripe Putin eller Russland midt i striden.

Lyst til å bli med på virkelig patriotisk Nordisk satsing? Kontakt meg også gjerne for å diskutere sviket i Ukraina og hos andre lands NS-bevegelser med bakgrunn i historie, geopolitikk og konseptuell forståelse for vår rases situasjon.


Terror-Alarm i Norge

PeST-sjef Bjørnland - På rette plassen

Vi la nettopp ut en påminnelse om den offentlige terroren mot meg og Vigrid som var en hovedårsak for at Breivik valgte å kommunisere sitt politiske budskap gjennom en militær handling. PeST, øvrig maktelite og deres propagandamaskineri, kalt massemedia, skapte forutsetningene for Breiviks militære aksjon.

Gjennom å bruke det norske miltiære som lakeier for anglozionistenes angreps- og sivilisasjonskriger har den samme norske politiske makteliten skapt forutsetningene for at representanter for dem de fører krig mot ønsker å ta igjen på fiendens (Norges) territorium. Selv har den samme krigerske norske makteliten sørget for å beskytte seg selv slik at den terroren de nå varsler, om den da er reell, vil treffe menigmann.

Det er et gammelt ordtak som sier at "Det må en tyv til for å fange en tyv". I dette tilfellet dreier det seg om terrorister. Bjørnland burde være godt kvalifisert for den jobben. Under er noen erfaringer jeg gjort i den anledning:

Krav om straffereaksjon overfor PeST-leder Marie B. Bjørnland
Brev skrevet og sendt pr. nettskjema den 12. april 2013 til:
Justis- og Beredskapsdepartementet og
Riksadvokatembetet

Offentlig terror mot nordisk religiøs utøvelse
Tvedt med seremonispyd til venstre med PeST-sjef Bjørnland til høyre

PeST oppgir Marie B. Bjørnland som sjef

Det er med en blanding av forbauselse, vantro og morskap jeg ser at tidligere politisjef i Vestfold, Marie B. Bjørnland, er blitt utnevnt til sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PeST) med virkning fra 8. juni ifjor (2012).

Forbauselsen og vantroen skyldes at det på det tidspunktet var kjent at Anders B. Breivik begrunnet sin militære voldsaksjon med at det i dagens norske samfunn ikke ville være mulig å kunne drive noen form for¨politisk ukorrekt aktiv sivil innsats av betydning.

Hans begrunnelse for dette standpunktet var den generelle terroren offentlige myndigheter generelt bedrev overfor politiske dissidenter og spesielt nevnte han den rene terroren offentlige myndigheter hadde bedrevet overfor Vigrid og meg, Tore W. Tvedt, i egenskap av min ledende rolle i Vigrid.

Hvilken rolle var det så jeg utøvde i Vigrid i praksis? Jo, ganske enkelt holdt jeg religiøse nordiske seremonier. Annen offentlig virksomhet drev jeg ganske enkelt ikke. Ved siden av hadde jeg ansvaret for Vigrid sin nettside. Begge deler godt innenfor og beskyttet av Den Norske Grunnloven. Politiets og andre offentlige myndigheters terror var derfor ikke bare moralsk forkastelig, men til de grader i strid med Den Norske Grunnloven og dermed i aller høyeste grad en kriminell aktivitet.

I juni 2005 ble nåværende PeST-sjef Marie B. Bjørnland konstituert som politimester i Vestfold og i den egenskapen ble jeg kjent med hennes og Vestfold politidistrikt sin generelle trakassering av meg og folk som sto meg nær. I et spesielt tilfelle ble jeg kjent med hennes rene terror mot meg som person uten noen som helst handling fra min side som skulle tilsi å bli utsatt for denne type ren polititerror.

I midten av desember 2005 hadde jeg vært med danskebåten tur-retur Larvik Fredrikshavn. Ved ankomst om kvelden i Larvik ble jeg tatt til side av tollere og politi og ransaket i et eget rom. Jeg hadde overhodet intet med meg av varer eller annet og var heller ikke mistenkt for det. Da tollerne var ferdige med meg ble jeg overtatt av politifolk og kjørt med håndjern på til Tønsberg hvor jeg tydeligvis var ventet av politisjef Bjørnland personlig.

Da politibetjentene skulle føre meg inn i politiprotokollen i glattcelleavdelingen gikk det opp for dem at de ikke hadde hjemmel for å putte meg i glattcelle. Jeg ble derfor satt til å vente mens de ble enige om at en av betjentene skulle gå opp og konferere med politisjef Bjørnland som satt oppe på kontoret sitt. Da han kom ned igjen ga han følgende melding til de andre betjentene: "Bjørnland sa at vi bare skulle hive han inn i en glattcelle så skulle hun finne på en grunn for det etterpå."

Og slik ble det. Etter noen timers opphold ble jeg satt ut på gaten igjen minus alle pengene jeg hadde på meg som politisjef Bjørnland på eget initiativ beslagla for Statens regning. Heldigvis hadde jeg mobiltelefon med meg og fikk ringt en bekjent som kjørte meg hjem. Pengene, som for meg representerte et større beløp, så jeg aldri noe mere til.

For å si det rett ut: Dette var ren terror og intet annet; Ren og uforfalsket terror mot meg som person siden de ikke kunne få noe kriminelt på meg. Det var langt ifra første gangen slik terror ble utøvd mot meg fra politiet, men det artige her er jo at den politisk/religiøst motiverte terroristen noen år senere ble belønnet med stillingen som sjef for det jeg og flere med meg oppfatter som en terrororganisasjon i maktelitens tjeneste, nemlig PeST.

Ansettelsen av Bjørnland bare bekrefter for meg hvor langt Norge er kommet på veien mot det totalt politisk korrekte Orwellske "1984"-diktaturet. Dette forstår alle som er politisk engasjerte og Anders B. Breivik bedre enn de fleste. Når sammenhengene er så åpenbare for alle må også hensikten til de offentlige myndigheter være å drive frem det politiske klimaet som slike militære aksjoner fostres av.

Hvis dette bare hadde vært begrenset til meg hadde jeg ikke funnet det bryet verdt å sende dette kravet om tiltale og straff av PeST-sjef Bjørnland. Jeg har nå passert 70 år og lever et stille og rolig liv langt ute på landet og er mere opptatt av økologisk dyrking av grønnsaker enn å storme konsensusdiktaturets barrikader som makthaverne gjemmer seg bak mens de innfører det totale Orwellske diktatur med tilhørende offentlig terror, borgerkrig og folkemord. Motivet for å kreve tiltale og straff, inklusive stillingsfratredelse av PeST-sjef Bjørnland, konkret er at det jo nettopp var denne type offentlig terror mot Vigrid og meg som fikk Anders B. Breivik til å velge en militær aksjonsform. En utvikling jeg med dette ønsker å stoppe og reversere.

Ved å forfremme Bjørnland har hele verden fått den klare og entydige melding om at polititerror mot sivil religiøs og politisk nordisk virksomhet fortsatt vil være myndighetenes vei å gå i Norge.

Takket være, blant mange andre, PeST-sjef Bjørnland og dem som forfremmet henne kan vi derfor forvente mindre rekruttering til lovlig og sivil virksomhet og større rekruttering til og gjennomføring av militære aksjoner. Er dette myndighetenes hensikt så for all del behold Bjørnland som PeST-sjef, men det politiske ansvaret vil også senere hvile tungt på myndighetenes skuldre slik det gjorde for Breiviks aksjon.

Med bakgrunn i ovenstående krever jeg derfor at Justisdepartementet og Riksadvokaten reiser straffesak mot PeST-sjef Bjørnland og fjerner henne fra stillingen som sjef for PeST.

Med nordisk hilsen
Tore W. Tvedt
Vigrid

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ny sak ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tore W. Tvedt
Skiensveien 11
3268 Larvik

Oslo Politi
V/SEFO
Boks 8101 Dep
0032 Oslo

7. april 2007

Ad.: Anmeldelse av tyveri av luftgevær

Høsten 2006 brøt politiet i Larvik seg ved flere anledninger inn i huset til Øyvind Heian i Skiensveien 11 i Larvik. Den siste gangen tok de med seg et luftgevær med kikkertsikte fra loftet. Luftgeværet tilhørte meg noe politiet var klar over siden det lå blinker og flere tusen kuler i min leilighet.

Geværet er dyrt og jeg bruker det for å holde vedlike mine ferdigheter som skytter. Luftgevær er faktisk glimrende som trening på grunn av kulens lave utgangshastighet.

Luftgeværet har aldri vært brukt i noen form for kriminell handling eller til å true noen med. At geværet ikke er returnert gjør forholdet til tyveri.

Jeg tillater meg derfor å anmelde Larvik Politi for tyveri av luftgeværet mitt og ser på tyveriet som et ledd i den politisk og religiøst motiverte forfølgelsen av meg. Jeg forlanger også at geværet øyeblikkelig leveres tilbake til meg. Skriftlig beskjed om det kan sendes meg på min adresse i Larvik.

Med nordisk hilsen
Tore W. Tvedt
Vigrid

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ny sak ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tore W. Tvedt
c/o Øyvind Heian
Skiensvn 11
3268 Larvik

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo

18. november 2006

Ad.: Anmeldelse av politiet i Vestfold for personforfølgelse og terror i halvannet år.

Fra jeg fikk bo hos Øyvind Heian sommeren 2005 i hans nyinnkjøpte hus på ovennevnte adresse har Vestfold Politi drevet en personforfølgelse og terror mot meg og Heian som vel savner sidestykke i moderne norsk historie.

Heian fikk klar beskjed om at hvis han huset meg ville han få svi for det. Det har han.

Av enkeltepisoder kan nevnes en arrest i desember 2005 da jeg kom fra danskebåten med nakenkontroll av toll i samarbeide med politiet. Deretter kjøring med håndjern til Tønsberg med innlagt fram og tilbakekjøringer for ”moro”. Tønsbergpolitiet brøt taushetsplikten sin for å stjele et pengebeløp jeg hadde på meg.

Tilsvarende skjedde i januar i år da jeg kom inn med danskebåten.

I september i år ble jeg trakassert av en politimann på kjøpesenter i Larvik som forkynte en stevning for meg. Han sa da at stevningen var fullbyrdet i og med at jeg tok imot stevningspapirene.

Det var den samme stevningen de den 21. september i år skulle forkynne på nytt igjen etter å ha brutt seg inn i huset jeg bor i. Hele opplegget var for å provosere en grunn til arrestasjon og ikke forkynnelse av stevning. Den lå til undertegning på advokat Eldens kontor og var jo forkynt noen dager før på kjøpesenteret.

Uprovosert blir jeg angrepet av en politimann som dytter meg mot et åpent vindu. Jeg får vridd meg vekk fra vinduet og går i veggen før jeg hives på gulvet og får på håndjern. Fullstendig uprovosert og unødvendig brutalitet. Politifolkene ga ingen grunn for inntrengingen i huset.

Dette er bare toppen av et stort isfjell med flere arrestasjoner, håndjernsbruk og glattcelleopphold og konstant terrorisering rundt huset av politiet. Politiet har også tatt med seg flere av mine saker. Noe er ennå ikke tilbakelevert.

Jeg forlanger at det reises tiltale og at de ansvarlige på toppnivå i PeST og Politi straffes for terrorvirksomheten. Jeg forlanger også en oppreisning på kr 6 millioner som skal gå til fond for nordiske voldtektsofre siden politiet ikke er i stand til eller vil stoppe den pågående voldtektsbølgen som herjer landet vårt som et ledd i det etniske rensingen av oss. En rensing politiet tydeligvis gjør det de kan for at skal skje i ro og fred.

Med nordisk hilsen


Tore W. Tvedt


Putin og BRICS utfordrer Anglojødenes Imperium

Putin kontrer med assymetrisk motoffensiv
BRICS går til seriøs handling

Mens de anglojødiske imperialistene som styrer USA, EU og NATO presser Russland hardt gjennom alliansen av jødiske finansoligarker og Nasjonalsosialister i Ukraina og dreper russere bosatt i Ukraina for fote avholdt BRICS sitt sjette toppmøte i Brasil. Her ble det vedtatt å starte opp en direkte konkurrent til den anglozioniststyrte IMF. Det er en direkte utfordring som ZionistImperiet ikke kan la gå ubesvart.

I forbindelse med toppmøtet besøkte president Putin andre land i Latin-Amerika og styrket samarbeidet med dem som et ledd i Russlands satsing på en utvidelse av samarbeide og handel med Latin-Amerika. Et glimrende assymetrisk tiltak som svar på NATO-krigen mot den russiske delen av Ukraina.

Ukrainske nasjonalsosialister og nasjonalister fortsetter å forråde den nordiske idé og de 14 Ord. Skam over europeiske nasjonalsosialister som støtter de jødestyrte brodermorderne i Ukraina.


Nasjonalsosialistenes forræderi mot den Nordisk Idé

RT's samleside om krigen i Novorossia (Ny-Russland)

Under ledelse av den anglozionistiske jødemafiaen som styrer Ukraina fører ukrainske nasjonalsosialister, nasjonalsjåvinister og nasjonalister en grusom utryddelseskrig mot russerne i Novorossia eller Øst- og Sør-Ukraina. Bildet over er fra småbyen Luganskaya i Novorossia etter at de nasjonalsosialistiske jødelakeiene smadret den.

Linken over går til RT's samleside om krigen i Novorussia. Dette er den andre krigen i Europa på 15 år hvor anglozionistene fører en aktiv sivilisasjonskrig mot Russland og russiske interesser og russiskpreget kultur i Europa. Den første var NATO's krig mot Serbia i 1999. Typisk for den nåværende krigen mot Russland gjennom kampene i Novorossia er de europeiske nasjonalsosialistenes aktive støtte til de anglozionistiske sivilisasjonskrigerne gjennom sine angrep på Russlands president Putin. Det viser nasjonalsosialistenes forræderi mot de Nordiske verdier.

Typisk for Hitler og hans nsjonalsosialistiske maktapparat var en nærmest totalt manglende forståelse for det geopolitiske konsept og maktspill. Det gjorde at tysk nasjonalsosialisme aldri kom ut over nasjonalsjåvinismen og bidro til ødeleggelsen av Europa. I dag ser vi at dagens europeiske nasjonalsosialister er like komplett blottet for konseptuell forståelse for den nåværende sivilisasjonskrigen som raser.

De fremstår dermed som tapere som søker tilflukt i sin egen begrensede forestillingsverden og bedriver krybbebiterisk sekterisme og offentlig sutring.


Paul Craig Roberts: USA går for Atomært førsteslag

Ragnarok raser på Vigridvolden

Vi i Vigrid som interesserer oss for geopolitikk har fulgt Paul Craig Roberts gjennom flere år og er helt enig i det han forfekter i bloggen og bøkene sine. Parallelt har vi foretatt den samme dreiningen og trukket de samme konklusjonene hva angår USA's geopolitiske ambisjoner. De er kort fortalt:

USA's Anglozionistiske maktelite med en kjerne av finansoligarker, som hovedsakelig er av jødisk herkomst, vil totalt verdensherredømme slik det gamle testamente forespeiler dem. De står nå etter utallige erobringskriger og to verdenskriger ved målet og vil ikke risikere noe ved å la andre stater og interessegrupper hindre dem rett før målstreken. Krig er noe de ser ramme andre og de tror de vil overleve en atomkrig som de selv starter siden de har militære midler til å effektivt hindre en russisk eller kinesisk gjengjeldelse.

Her i Norge er det kun et engasjement i Vigrid som kan bidra til å hindre denne atomkrigen. Alt annet er mer eller mindre direkte jødestyrt eller jødekontrollert gjennom NATO, etteretningsorganisasjoner, PeST eller "Stay Behind"-grupper. Og når vi sier alt så betyr det alt.


Nasjonalsosialistiske sekter dagens store politiske tapere

NS i Ukraina forråder de europeiske folks Frihetskamp
Stor seier for nasjonale anti-globalistpartier

De langt fleste europeiske nasjonalsosialistgrupper har aldri kommet ut over det sekteriske krybbebiterstadiet. Å forsøke å vinne ved hjelp av innadvendt fiksering på en tysk politisk bevegelse som seiret i Tyskland for snart 100 år siden på grunn av ekstremt spesielle forhold er så dumt at det burde være forbudt. Likevel var det nettopp det som ble gjort. Utrolig.

De fleste av disse krybbebiterske NS-sektene er dødd sakte, men sikkert ut og de resterende har etter denne vinteren og vårens hendelser i Europa kun to valg: Bli enda mer sekteriske, bitre og små ortodokse NS-grupper eller legge bort den dogmatiske blindheten sin og bli "kultur-NS'ere".

For oss i Vigrid er situasjonen den totalt motsatte; Utviklingen de siste årene har gitt oss fullstendig rett i vår Nordiske linje hvor målet er å bygge et Nordisk Samfunn for oss av Nordisk ætt basert på Nordisk religion, Nordisk kultur og Nordisk moral. Vi ser at enkelte NS-grupper har ledere som vil ha bort all religion og dermed faller inn under kulturmarxisme. Andre nasjonale grupper hylder anglozionistenes folkemordere fra den 2. Verdenskrig og er dermed like håpløst uten muligheter som de dogmatiske NS-krybbebiterne i hver sine sekter.

NS-gruppenes delaktighet på Maidan-plassen i Kiev var katastrofal og de fikk seg et svar de fortjente ved valget nylig i Ukraina hvor de ble feid av banen. Anglozionistene hater dem og brukte dem en kort stund. Fremdeles utgjør NS'erne i Ukraina hovedstyrken i de troppene som myrder pro-russiske patrioter i Øst- og Sør-Ukraina. Manglende oppgjør med disse nyttige idiotene for anglozionistene rammer alle andre NS-grupper i Europa. Og det velfortjent.


Russland vil Fred - USA vil Krig - Måtte Odin hjelpe oss alle!

Russia Today - Den Frie Verdens ledende Informasjonskanal

NATO-blokkens propagandakanaler, også kalt massemedia, er av så lav kvalitet at selv som hatpropaganda feiler de; håper jeg. Årsaken er det åpenbare hykleriet og dobbeltmoralen hvor alt anglozionistenes krigshissere og terrorister, spesielt i USA, England og NATO, serverer hyldes mens motparten hates og degraderes.

Objektivitet eller sannhet eller fakta har null verdi for folkemorderne og krigsforbryterne som leder den nye superstaten NATO - Verdens ledende terrorstat. Ja, for det er faktisk en form for statsdannelse terrororganisasjonen NATO har utviklet seg til som en overnasjonal overbygning over USA og EU.

Et glimrende sinnsbilde på hva NATO er i dag

Og full asymmetrisk krig mot Russland har NATO ført i mange år. At terroristene i NATO nå får viljen sin og kan knuse Russland militært er et mål de har jobbet lenge for. Hvor mange millioner som nå skal dø for at anglozionistene kan plassere sin jødiske verdenskeiser på tronen i Jerusalem bryr NATO's reelle eiere seg ikke en døyt om. Heller ikke lakeiene deres i den norske makteliten.


Den Sorte Åndspesten (Kristendommen) brer seg i Kina

Kineserne må utrydde Den Sorte Åndspesten

Den verste pesten som noensinne har herjet kloden vår er i ferd med å infisere det kinesiske folk og ødelegge det fullstendig. Kina må vise at de har lært av de europeiske folks vanskjebne og utrydde Den Sorte Åndspesten med alle midler og det øyeblikkelig. Den Sorte Åndspesten er i seg selv en dødelig parasittisk sykdom, men den verste effekten er likevel at den er trinn en i en totrinns parasittisk organisme hvor det siste og dødelige trinnet er dyrking av det jødiske Herrefolket og opphøyelse av den internasjonale jødedommen som Herskerklasse. Når den prosessen har kommet langt nok og Jødedommen er vel befestet utryddes vertsorganismen.

Europa er nå inne i siste fase av denne dødelige sykdommen og vår opprinnelige folkeorganisme er så infisert av Den Sorte Åndspesten at de europeiske folk "frivillig" begår kollektivt selvmord. Akkurat slik man fremstiller Zombier på film. Kina's valg er derfor:

Utrydd Den Sorte Åndspesten nå - eller gå til grunne som jødedyrkende zombier uten egen vilje!

Og bakom gliser Jødene

Jødisk oligark styrer i Øst-Ukraina

"Jo mere ting forandrer seg desto mere forblir de det samme."

I geopolitikken og historien er dette paradoksbaserte ordtaket virkelighet. Europa og verden har tilsynelatende forandret seg voldsomt siden den 2. verdenskrig. Det er det mange som tror, men sannheten er den motsatte. De kreftene som fremprovoserte begge verdenskrigene, den russiske revolusjon og alle senere angrepskriger fra USA og NATO-land har kun befestet sin stilling og fører nøyaktig den samme politikken med de samme målene og de samme midlene.

Og denne herskende gruppen heter i dag Anglozionister bygget opp rundt en kjerne av jødiske finansoligarker. Fungerende statsminister i Ukraina er selv jøde og guvernøren i Dnepropetrovsk som nå hater Putin og vil betale blodpenger for russiske frihetskjempere i Ukraina er også en jødisk finansoligark.

Og bakom dem styrer jødiske finansoligarker i Jew York og JewK showet. Målet er å knuse Russland og splitte det opp i flere småstater styrt av zionister og jødiske oligarker som en fortsettelse av det jødene under Kaganovich-regimet i Sovjetunionen kalte "Gulag-arkipelet.


Anglozionistenes "End Game"

Obama's sanne ansikt

Obama er kun en feminin femse av en mannsling og den ideelle nyttige idiot for en knallhard og målrettet anglozionistisk maktelite. En maktelite som ledes av jødisk tenking og jødisk agenda. Etter at tsar Alexander II ble myrdet i en jødisk sammensvergelse i 1881, som hevn for at han frigjorde russiske småbønder fra det jødiske pengeåket de slavet under, har den internasjonale jødedommen hatt utryddelse av det russiske folk som en sterk enhet som sin øverste langsiktige prioritet. Hitler og Nazi-Tyskland kom i en periode i veien og fikk prioritet, men med en gang Tyskland var kuet i et av historiens største og mest brutale folkemord, kom Russland øverst på agendaen igjen som fiende.

Når vi nevner dette fiendebildet er det viktig å være klar over at det er det russiske folket som er fienden. Da Russland var styrt av jødiske kommunister var de en tett alliert av Israel og jødene og hele "Den Kalde krigen" var en bløff for massene. Derfor er det ingen tilfeldighet at dagens innadvendte og fredelige russiske demokrati utsettes for kraftigere hatpropaganda og mere aktiv total assymetrisk krigføring enn Sovjetunionen noensinne ble til del.

Stadig flere internasjonale kommentatorer ser det samme som vi i Vigrid har gjort rede for i flere år: Det Anglozionistiske Imperiet går for "End Game". Det vil si at alle hindringer som stenger for en zionistisk verden styrt av den jødiske verdenskeiseren i Jerusalem skal ryddes av veien fortest mulig. Derfor ser vi anglozionistenes mange parallellkriger og destabiliseringer på det globale plan.

Hvis Putin og det russiske folk står fast på Frihetens og Demokratiets plattform vil de bli bombet tilbake til steinalderen slik Tyskland ble det i den 2. Verdenskrig for Zionistenes maktagenda.


Putin's tale om Krim 18. mars 2014

Putin taler

Vi er i avslutningen av en førkrigsperiode hvor de to militære kjernelandene i det anglozionistiske Imperiet, USA og England, presser alt de kan for å utløse en ny storkrig i Europa slik de gjorde det i 1854 (Krimkrigen), 1914 (1. verdenskrig) og 1939 (2. verdenskrig). Alle de tre krigene hadde England som senter for krigshissing som ledd i deres mange hundre år gamle strategi om alltid å danne allianser mot det til enhver tid sterkeste landet på det europeiske kontinentet.

I 1854 var det Tsarens Russland som måtte stoppes og da i allianse med Tyrkia og Frankrike. I 1914 hadde Tyskland skjøvet både USA og England vekk fra topp-plassen som global leverandør av industriprodukter og med egne beskyttelsesområder i Afrika hvor de kunne ekspandere og true datidens anglozionistiske Imperium. I 1939 fullførte bare anglozionistene den jobben de ikke fullførte i den 1. verdenskrig og slaktet Tyskland for all fremtid.

For de zionistiske finansoligarkene, hvorav de mest betydningsfulle er jøder, er uinnskrenket verdensmakt et mål som de vil bruke alle midler for å oppnå. At noen millioner europeere må dø bryr de seg null om og det er bevist gjennom de to verdenskrigene anglozionistene skapte. Om vi i dag sier noen hundre millioner eller milliarder på globalt plan bryr de seg like lite om. Derfor vil de provosere Russland, Iran og Kina til den 3. verdenskrig er et faktum.

Med den åpenbart veike tufsen av en terrorsjef i NATO, reptil-Jens, er de garantert lydighet fra den kanten.

Det eneste som kan hindre krigsutbruddet i år er at BRICS-landene støtter helhjertet opp om Russland og at Putin fortsetter sitt sjaker-spill like suverent som hittil. På lengre sikt kan ingen stoppe krigen for anglozionistene gir ikke opp like før målet om global enemakt er nådd.

Linken over er til Putin's tale den 18. mars til det føderative råd, Dumaen og den russiske nasjon. Et mesterverk i logikk og en utstrakt hånd til zionistene. Den hånden slo de vekk slik de har gjort overfor Putin's tilnærmelser tidligere.

Anglozionistene vil Krig og intet kan hindre dem i det!


Reptil-Jens blir Terrorsjef i North Atlantic Terrorist Organization

Libya - Reptil-Jens sin "Killing Field"

Ghaddafi satte seg opp mot de jødiske finansoligarkene og da må han vente at de slår tilbake og det gjorde de. Stoltenberg fortjener tilnavnet "reptil-lakei" for sin innsats i nedslaktingen av libyere. Det finnes dem som påstår at Sleipe-Jens er av reptilætt og når vi ser kulden i øynene hans kan vi ikke utelukke det.

Sleipe-Jens - lakei for opiumsmafiaen i Afghanistan

Og "hele verden" gleder seg: Mafiabossene er tilbake til "Business as usual" og tjener penger som aldri før mens millioner nye hvite blir narkoslaver og går under i holocaustet på oss. Den jødiske verdensmakten får sammen med sine kristne lakeier drept noen muslimer og det norske "forsvaret" får trent seg litt i fremmede omgivelser. Hurra for Terrorkrigen!

Jens den Fryktsomme - Med frykten som drivkraft for terror, krig og bombekampanjer

Når folk som er ryggesløse moralsk og drevet av frykt får makt blir resultatet ofte som på bildet over. Den anglozionistiske makteliten vil krig mot Russland og da er Stoltenberg et godt valg. Historikken hans tyder på det. Taliban-Norge gir oss en interessant innfallsvinkel.


Anglo-Zion-Saudi-alliansen

Saudi-Arabia - Terrorismens sentrum

Innen kriminaletterforskning er det et par gode spørsmål man bør stille seg. Det første er den latinske standard "Qui bono" eller "Hvem tjener". Det andre man bør gjøre er å følge "Pengesporet". I begge tilfellene kommer vi fort til Saudi-Arabia som senter for Islam og styrt etter middelalderske forestillinger fundamentert på så enorme oljerikdommer at det for andre er ufattelig.

Det moderne Saudi-Arabia ble skapt med engelsk hjelp under den 1. verdenskrig og ble samlet i mellomkrigstiden. I 1941 startet den voldsomme utviklingen av landets oljerikdommer med USA og England som de virkelige profitører og Saudiernes konge som en utsvevende lakei som brukte pengene til personlig forbruk. Med tiden forandret det seg og i 1973 kom et vendepunkt da landet strupte oljeproduksjonen og økte prisene. USA aksepterte dette på en betingelse og det var at all olje fra den arabiske halvøya skulle selges i amerikanske dollar: Dermed var begrepet "Petrodollar" skapt og det internasjonale behovet for dollar eksploderte og gjorde at USA kunne finansiere de nye anglozionistiske Imperiekrigene og de militære rustningene med denne dollarflommen.

I 1979 løsrev Iran seg fra Zio-Imperiet og det gjorde Sauderne sin situasjon farlig. De svarte derfor med å finansiere ekstreme Wahhabist-sekter som deres bidrag i det anglozionistiske Imperiets assymmtriske kriger. Al-Qaida, Taliban og mange andre mindre kjente "terrorgrupper" dukket opp som fotsoldater og destabiliserere i land etter land som motsatte seg Zionistisk kontroll. Som Jugoslavia/Serbia, Russland, Kina, Afghanistan, de tre sekulære arabiske statene Irak, Libya og Syria og mange flere.

Helt til de siste årene klarte Sauderne å holde seg i bakgrunnen, men det ble forandret radikalt etter nedslaktingene i Libya og Syria hvor Sauderne nå helt åpent kjemper på samme side som Israel og anglozionistene. Tilsvarende i Russland hvor Wahhabistene helt åpent kjører et parallelt terror- og destabiliseringsløp med Israel, USA og NATO i Kaukasus. Norge har også en aktiv rolle i denne delen av den assymetriske krigen mot det russiske folk.


USA/NATO klargjør Verdenskrig

Russland Rakettinnringes

Bildet over gir et godt inntrykk av hvordan det Anglozionistiske Imperiet har trengt Russland inn i et hjørne hvor landets kapasitet for et gjengjeldelses-slag blir helt umuliggjort. Det var den kapasiteten Russland hadde, men ikke lenger har som gjør at det er bitt meget sannsynlig med et førsteslag fra NATO mot Russland. Norge er en del av denne NATO-krigsmafiaen og spiller en viktig rolle i overvåking og spesialstyrker i krigen mot Russland.

USA med Undervannsdrone

Vi har så smått vent oss til US-droner i luften, men nå går de et steg videre og dykker ned under vannet med dem. Hensikten er å ta ut de frie landenes U-båter før de får gjort gjengjeld ved et USA/NATO-førsteslag. Det andre bruksområdet er å rydde landgangsområder for miner og andre hindringer før en USA/NATO-landgangsoperasjon. Ren angrepskrig med andre ord.

USA bruker alene mere enn de neste 7-10 landene i rustningsutgifter. USA har allerede et så stort teknologisk forsprang at uten nyskapning ville de vært i tét om tyve år også. USA velger motsatt: Alt satses på militærteknologi slik at de kan overtrumfe hele den frie verden med Russland og Kina i spissen med ti-gangen. Hensikten kan umulig være noe annet enn total krig og underlegging av alle fremdeles frie land.

Kina utvider Slagkraften

Dekker vestre Stillehav

Mens USA har en enorm flåte av topp moderne stealthbombere stasjonert rundt Kina svarer altså Kina med et gammeldags bombefly og krysserraketter som skal kunne levere mindre atomladninger mot amerikanske baser i det vestre Stillehav. Var det ikke fordi at det er en pågående total assymetrisk krig som pågår hadde jeg ledd av Kinas nye bombeflyflåte. Men, bevares, noe er bedre enn ikke noe og det er for vår egen fremtids skyld å håpe at kineserne har flere og mere teknologisk avanserte nyheter i tiden fremover.

For Lite - For Sent

For hele den frie verden gjelder uttrykket "For lite - For sent" med tanke på militær satsing som kan måle seg med det Anglozionistiske Imperiets voldsomme innsats. President Putin gjorde det i en nylig tale at Russland ikke ville gå inn i et teknologisk våpenkappløp med USA, men satse på et begrenset konvensjonelt forsvar og en atomær gjengjeldelse med langdistanseraketter om USA/NATO skulle angripe.

Fra våren 2013 anså jeg atomkrig som meget sannsynlig og når vi nå går inn i 2014 anser jeg sannsynligheten som større enn i året som gikk.


Stopper Jew$A spillet???

Nye US-sanksjoner mot Iran

Det er vanlig å kalle den kommende storkrigen den 3. Verdenskrig eller WWIII. Vi deler ikke den oppfatningen hva navngiving angår fordi den er villedende og fjerner fokus fra utvikling og agenda over tid til en mere eller mindre tilfeldig hendelse i nåtid. Det er intet tilfeldig ved den geopolitiske utviklingen mot en ny storkrig og situasjonen er ikke oppstått i nåtid. Dagens totale assymetriske og offensive krigføring fra anglozionistenes side er en direkte og kontinuerlig utvikling som skjøt fart i 1930-årene da kraftsenteret for det anglozionistiske Imperiet ble flyttet fra London til New York.

Ser vi helheten i utviklingen ga den 2. verdenskrig et nytt og mektigere Imperium enn det britiske noensinne hadde vært. De gamle europeiske kolonistatene ble underlagt den nye superstaten Jew$A og overtok etterhvert all militær makt på hele kloden med noen svært få unntak. Joda, jeg vet om Sovjetunionen, men den var eid av den samme klanen som styrte det anglozionistiske Imperiet. Den kalde krigen var "fake".

Den alvorligste hendelsen den siste tiden er Zio-Imperiets politiske innmarsj i Ukraina for å redusere Russland og gjøre klart for sluttfremstøtet. Den historiske forløperen for Ukraina-fremstøtet er ingen av de to verdenskriger, men Krimkrigen. Krimkrigen startet som en konflikt mellom muslimske Tyrkia (det Ottomanske Imperiet) og Russland om kristnes rett i Palestina og Russlands vei mot Middelhavet. Det franske og engelske Imperiet følte seg truet av et sterkt Russland og grep inn i krigen som de vant og dermed stoppet Russland. Noe tilsvarende med Serbiakrigen i 1999 med samme formål hvor NATO tok parti med muslimene.

Frankrike og England hadde ikke erobring av Russland som mål, men temming slik at det ikke ble for sterkt. Samme årsak som angrepskrigen mot og nedslaktingen av Tyskland i den 1. Verdenskrig. Krigen mot Tyskland i 1939 og fremstøtet i Ukraina nå dreier seg derimot om erobring og underkastelse. Total underkastelse. Med den siste zionistiske opptrappingen i Arktis, Øst-Europa, Vestre Stillehav og Syria/Iran er det klart for siste spillerunde i det geopolitiske sjakkspillet.

Spillet fortsetter til anglozionistene enten trekker seg tilbake eller motstanderne Russland og Kina er erobret. Siden det første er utenkelig er det det siste som vil skje. For oss som har studert Anglozionistisk krigserobringer gjennom mange hundre år er den "moralske" begrunnelsen svært viktig. Siden anglozionistene alltid representerer "De Gode" og deres motstandere alltid "De Onde" må alle anglozionistenes angrepskriger startes med et påskudd for krig. Mange av disse påskuddene, kanskje alle sammen, har gjennom historien vært falske flagg eller motstanderen har vært tvunget inn i et hjørne hvor de måtte ta igjen.

Påskuddene lå klare i Syria og Iran under Ahmadinejad, men glimrende diplomati av Putin og Lavrov desarmerte Syria for en stund. De samme to med støtte av Kina desarmerte Iran med Geneveavtalen hvor Iran reduserer atomanriking mot heving av en del sanksjoner og ikke etablering av flere. Ved å innføre flere sanksjoner mot Iran har USA brutt avtalen og Iran vil trekke seg. (Det bør de i alle fall gjøre for et halvt års tid.) Dermed får anglozionistene den situasjonen de vil ha og har sin begrunnelse for krig mot Iran hvis det passer dem nå.

Vi får se hva som skjer, men jeg handlet litt ekstra hermetikk i dag for å supplere "Atomkrigslageret" som skal rekke for noen uker.

Snowden - En Helt til besvær

- for Orwellianske anglozionister

Det har nå gått over et halvt år siden Edward Snowden startet lekkasjene om den anglozionistiske Orwellianske Makteliten innen ZioImperiet sine metoder for total kontroll og omfanget av denne totale mentale kontrollen av sine innbyggere. Ja, nå stoppet ikke spionasjen ved egne lands grenser, neida, tvertimot. Hele verden var arena og fokus lå ikke som man kunne ventet, og tildels forsvart, ved militær etterretning for å sikre egne land mot aggresjoner.

Hovedvirksomheten var faktisk rettet mot almindelige folks almindelige telefonsamtaler og nettaktiviteter. Ved siden av var og er det stort fokus på ren industri- og økonomisk spionasje med formål å skaffe seg konkurransefordeler og økede inntekter på konkurrentenes bekostning. At konkurrentene holdt til i allierte land var null å bry seg om.

Innenfor ZioImperiet, hvor Norge er en av slavestatene, er disse opplysningene Snowden har gitt oss effektivt drept av maktelitens propagandaapparat. Som ventet.

Putin - Den Frie Verdens Redningsmann

Det var også som ventet at det var President Putin som reddet Snowden. Putin har gjennom sin positive geopolitiske virksomhet reddet oss fra flere kriger som i Syria og Iran og har markert seg som verdens ledende beskytter av personlige friheter, demokrati og europeisk sivilisasjon.

Om det siste var det hans tale i den forende Dumaen handlet og som vi kan lese utdrag av i linken over. Hovedvekten dreide seg faktisk om hvor viktig det var å redde europeisk sivilisasjon slik den var formet gjennom tusener av år og gjenspeilet hvert enkelt europeiske folks indre verdier. Verdier som nå ble truet av ufruktbar massekultur som førte til blodige indre kriger etter at folkets egen kultur var brutt ned og limet i befolkningen var borte.

Ord vi setter stor pris på:

Jeg mottok følgende melding her i dag:

"Du har veldig gode analyser på bloggen din, Tore. Norges beste. Litt freskt språk, men innholdsmessig og analytisk, den beste!"

Slikt gjør meg glad og det håper jeg dere blir også. På vegne av alle i Vigrid takker jeg avsenderen og håper å fortsette å levere kvalitetsvare.


USA vil Erobringskrig

Teknologisk Revolusjon

Zionistenes propagandaapparat, også kalt massemedia, skriker over seg når Russland eller Kina sjøsetter et nytt krigsskip basert på forrige århundres teknologi. Eller over andre småskårne lavbudsjettsatsinger som i de mest moderne tilfellene bare ligger en halv generasjon etter anglozionistenes nyanskaffelser. Det gjelder på absolutt alle militære områder uten unntak.

Hva dette forteller oss er at det anglozionistiske Imperiet med dets kjerne i Israel og deres allierte overhodet ikke er ute etter å sikre seg mot mulige angripere, for de finnes i praksis ikke, men satser så stort og avansert for selv å slå til i et førsteslag uten at noen andre enkeltvis eller samlet kan slå tilbake. Nye hangarskipsklasser (Gerald Ford), nye slagskipsklasser, som Zumwalt på bildet, nye flytyper hvorav F35 bare er et eksempel, nye droneklasser og avanserte roboter i stedet for soldater samt satelittkrig og krig fra og i Verdensrommet og for å hindre gjengjeldelse et såkalt antirakettskjold rundt Russland og Kina.

Signalene er entydige og sier Atomkrig.


Zionist-Imperiet: To fluer i et smekk

Skjebnesvanger Geopolitisk bevegelse

NATO-landenes medier serverer en sørgelig blanding av hatpropaganda med sikte på krigshissing og forvrengte observasjoner for å villede publikum og alt med kosher hjernevask som mål. Den geopolitiske situasjonen har de siste 95 årene vært preget av det anglozionistiske Imperiets (inklusive mafiastaten Israel) sitt stormløp mot totalt globalt herredømme basert på destabilisering av og regimeskifte i stater som opponerer. Også selvsagt de vanlige aggresjonskrigene og invasjonene.

Ziomedia jubler over den siste tids utvikling hvor to stater kritiske til Israel avvæpnes med enhver mulighet for militær avskrekking på lang sikt. Tilbake alene i området blir Israel's masseødeleggelsesvåpen av alle typer; Bakteriologiske, Kjemiske og Atomære.

Israel som kjernefysisk stormakt

Med overskriften om to fluer i et smekk sikter vi til et scenario hvor Syria til slutt faller for de zionist-støttede terroristene og samtidig at Iran følger Brzezinski og slutter seg til det anglozionistiske Imperiets krigsallianse mot spesielt Russland.

Zionistenes Endgame er det samme

Husk at for det anglozionistiske Imperiet har det ikke skjedd noen som helst forandring i sluttmålet: Totalt verdensherredømme og alle andre folk som lydige slaver. Med de siste hendelsene i Midt-Østen er de et skritt nærmere målet.


Reptilpolitikerne samles i FN

Syria neste

Krigshisseren Obama får godt følge av sin medsammensvorne Stoltenberg når nye drapstokter planlegges i FN. Reptilpolitikerne er totalt blottet for menneskelige følelser som empati og gjør kun det Herrene deres krever av dem. Zionistene på toppen av maktreptilpyramiden krever mere makt, mere penger og mere krig for å kunne raske til seg alt de vil. Bruken av reptiler som sinnsbilde på disse følelsesløse og kyniske massemorderne er egentlig svært dårlig gjort mot reptilene og jeg ber dem ha oss unnskyldt. Ingen reptiler noensinne har noengang vært så morderiske og drapslystne enn lederne for det anglozionistiske Imperiet og dets lakeistater som Norge.

Norge som lakei for narkomafiaen

Libya var ikke det første landet norske reptilpolitikere sendte soldater til. Mest kjent i de senere årene er engasjementet for å hjelpe narkomafiaen få igang igjen opiumsproduksjonen i Afghanistan. Ikke mye å være stolte over.

Obama's Endgame er Atomkrig

Det anglozionistiske Imperiet med sin kjerne av stort sett jødiske finansoligarker har fullt verdensherredømme som sitt sluttmål. Atomkrig ingen hindring. Vi har vurdert hendelsene i verden i sommer slik at en atomkrig kan bryte ut i september som det mest sannsynlige scenariet. Det var før Putins utspill om Syrias gassødeleggelse og Rouhani ble president i Iran og kastet kortene og ba om zionistenes nåde. Obama presser fortsatt på for å angripe Syria militært og er i ferd med å manøvrere seg ut av den diplomatiske "Patt'en" Putin satte han i.

Iran's overgivelse av alle forhandlingskort kan virke begge veier. Vi skal ikke glemme at Brzezinski's strategi forutsatte en helomvending overfor Iran med senere allianse rettet mot Russland. Jokeren i spillet er nå Rouhani. Situasjonen er derfor vidåpen selv om atomkrigsfaren holdes oppe. Et moment for en slik vurdering er at ingen av de sentrale spillerne har trukket tilbake flåtestyrkene sine fra de fremskutte krigsmobiliseringsposisjonene de ble satt i i løpet av august og første halvdel av september. Det er et sentralt punkt å merke seg og viser at atomkrigsfaren fremdeles er ekstremt høy.


Zionistene kriger videre

Iran's frie Havtilgang

Mens det anglozionistiske Imperiet presser på for å destabilisere hele Midt-Østen og fører krig i Syria jobber Iran jevnt og trutt videre med å forbedre sin taktiske og strategiske stilling. På det taktiske planet så det ut til at zionistene hadde utmanøvrert Irans flåte ved å skifte ut store og verdifulle skip inne i Den Persiske Gulf med små krigsskip uten nevneverdig verdi. Iran har nå svart med å flytte to av sine havgående flåtestyrker ut i henholdsvis Det Røde Hav hvor de matcher USA's ene hangarskipsgruppe i området mens en annen iransk flåtestyrke er flyttet ut i Gulf of Oman i nærheten av USA's andre hangarskipsgruppe i området. Glimrende trekk begge to.

På det strategiske plan er Iran nå i ferd med å knytte enda sterkere bånd til Oman som ligger rett overfor Iran's kystlinje mot Det Indiske Hav. Dette vil sikre Iran fri tilgang til storhavene på kloden med støtte på fløyen av Oman. Den provinsen i Iran som ligger åpent til her heter Makran og for dem som liker å følge med på geopolitikken kan merke seg navnet. Her vil nå Iran utvikle havner og baser for en større havgående flåte. Vårt tips er at i løpet av de nærmeste tiårene vil Det Indiske Hav bli det klart viktigste strategiske området i verden. Og her har Iran en nøkkelposisjon.

Iran og Oman samarbeider

Samarbeidet mellom de to statene som ligger overfor hverandre ved Gulf of Oman er i den siste tiden styrket og gir Iran en sikrere flanke ved åpningen mot Det Indiske Hav og gjør det tryggere for Iran's havgående flåte i det nye utbyggingsområdet i Makran-provinsen. Det vil ta noen år før vi får se resultatene av denne satsingen som vil ha stor betydning for kontrollen med sjørutene i Det Indiske Hav som i dag kontrolleres helt av det zionistiske Imperiet gjennom deres baser i området.

Patetiske norske ziomedia

Norske ziomedia er patetiske greier. For den som har lyst til å sjekke ut inkompetansen deres er denne Dagbladartikkelen et greit sted å gjøre det. Her har det anglozionistiske Imperiet og NATO bombet gørra ut av titusener sivile med sine droneangrep i mange land, men når Kina sender ut en drone på tokt i nærheten av noen øyer Kina har et rimelig krav på da rasles det med atomkrigsretorikk. Hallo Dagbladet: Er dere komplette idioter? Eller bare lydige ziopropagandister som skriver piss for betaling? Det eneste lesverdige ved denne artikkelen er en del av kommetarene under.


USA forberedte Syriakrisen lenge før noe påstått gassangrep i Syria

Store, dyre skip, trekkes ut

USS Nimitz ut av Persiagulfen

I løpet av de åtte årene Mahmoud Ahmadinejad var president i Iran utviklet landet seg voldsomt og er i dag blant de ledende industriland i verden. På grunn av den totale og assymetriske krigen zionistene førte mot landet med stadige utvidelser av boykott og angrepstrusler utviklet også Iran seg til en moderne og formidabel militærmakt med vekt på nærforsvar av kysten sin med en stor marine av småbåter og mindre ordinære krigsskip.

I Den Persiske Gulf holder den amerikanske 5. flåte til med hovedkvarter i diktaturet Bahrain hvor det tradisjonelt var stasjonert en hangarskipsgruppe, USS Nimitz, med en rakettkrysser og flere rakettdestroyere. Det siste hangarskipet i Gulfen, USS Nimitz, forlot denne i begynnelsen av september i år i forbindelse med at anglozionistene planla et rakettangrep på Syria med mulighet for at Iran ble trukket inn i den militære konflikten. I et slikt tilfelle ville USS Nimitz og de andre store og dyre amerikanske krigsskipene blitt et lett bytte for de moderne iranske krysserrakettene.

USS Nimitz med følgefartøyer er nå stasjonert i Det Røde Hav utenfor rekkevidde av både de iranske og syriske rakettene. Også på god avstand fra de russiske rakettskipene i Middelhavet. På den andre siden kan raketter og fly fra Nimitz-gruppen nå alle mål i både Syria og Iran.

Små, billige skip settes inn

Cyclone patruljebåter inn i Gulfen

Ikke bare har USA trukket hangarskipsgruppen sin ut av Persiagulfen, men også destroyerne er seilt ut i mere åpen sjø. Persiagulfen er lett å stenge ved Hormuz-stredet og Iran har gode miner og nok av mindre, raske båter og både land- og skipsbaserte raketter til å tilintetgjøre alt av amerikanske krigsskip i Gulfen. Siden det anglozionistiske Imperiet lenge har planlagt militær krig mot Iran startet de forberedelsene til å erstatte de store og dyre krigsskipene sine med små og billige for over et år siden. I løpet av de siste to månedene er byttet ferdig og de store skipene trukket ut. Og dermed er det klart for krig.

Med dette geniale trekket har Zionistene svært effektivt redusert kraftig eller sågar nullet ut det meste av Irans forsvarsanstrengelser de siste åtte årene i Den Persiske Gulf. Om Iran nå stenger Gulfen for en periode betyr lite for NATO som har flyttet oljeforsyningen over til Afrika og de to Amerikaer.

Iran og andre nasjoner i den frie verden, som Kina og Russland, må trekke den lærdommen at ved siden av effektive småbåter til nærforsvar trengs det en havgående marine med effektive destroyere og ubåter med raketter som kan ta ut de amerikanske hangarskipsgruppene. Og store ubåter med atomstridsladninger som kan fungere som strategisk avskrekking. Kun fysisk militærmakt blir forstått av makteliten i det anglozionistiske Imperiet og Israel.


Sjaker = Sjakk + Poker

Putin spiller Sjaker

Under det nylig avholdte G20-møtet i St. Petersburg gjorde president Putin et glimrende og uventet sjakktrekk i det globale Sjaker-spillet mellom det anglozionistiske Imperiet med Obama som førstesspiller og Den Frie Verden med Putin som førstespiller. Putins Sjakertrekk: "Sett Syrias kjemiske våpen under internasjonal kontroll."

Dette trekket er selvsagt ment å sperre for zionistenes rakett- og bombeangrep på Syria, i alle fall utsette det og gjøre det vanskeligere for Obama å gå til krig mot den syriske sivilbefolkningen. Assad spiller med og det samme gjør Iran og Kina. Zionistene vrir seg på kroken og hva de gjør er så langt åpent på kort sikt. På lengre sikt er det imidlertid klart: Det Zionistiske VoldsImperiet vil fortsette krigen mot alle frie land inntil hele verden er underlagt de jødiske finansoligarkene i Wall Street, London City og Tel Aviv.

Assads dilemma er hva som skjedde med Irak og Libya etter at de ga fra seg sine masseødeleggelsesvåpen: Angrepet, massakrert og lederne myrdet. USA har gjort det klart for alle frie land og folk: Kun rå militærmakt gjelder på sikt. Kan Putins trekk sikre den frie verden tid til opprustning er det bra. Hvis ikke er det kun førsteslagsopsjonen som gjenstår for Syria.

Ghaddafi myrdet

Assad og hans nærmeste og samtlige ikke-islamister vet hva som skjer dersom Assad overlater folkets skjebne til NATO-blokken.

Asias Balkan

Sitater av Brzezinski

Zbigniew Brzezinski er en av de ledende geopolitiske strategene i verden. Han tilhører den "Imperiale" fløyen innen amerikansk geopolitisk tenking i motsetning til den "Zionistiske" fløyen hvor jødene styrer alt. Etter at Sovjetunionen kollapset vant zionistene frem mens Brzezinski ble skjøvet i bakgrunnen. I 1997 skrev han boken "The Grand Chessboard" som vi i Vigrid skrev noen ord om for et par år siden:

"Zbigniew Brzezinski har vært en ledende geopolitisk strateg i USA i flere tiår og har hatt en enorm innflytelse på utformingen av USAs politikk overfor Sovjetunionen og i tiden etterpå da USA steg frem som verdens eneste supermakt. Brzezinski's utgangspunkt og anbefalinger er basert på at USA må benytte anledningen til å overføre sitt vestlige system på hele kloden. Siden Brzezinski er en integrert del av det amerikanske toppskiktet trekker han ikke inn hverken Israel eller jødenes makt i de sentrale vestlige land. Han påpeker heller ikke at det som idag kalles "vestlig" sivilisasjon egentlig er en sivilisasjon basert på nordisk tenkemåte blandet med jødisk kristendom og pervertert gjennom jødenes enorme makt over de sentrale vestlige landene USA, England, Tyskland og Frankrike. Bortsett fra det så er boken basert på samme ideer som Huntington legger fram i sin bok "The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order" som jeg anbefaler alle å lese før "The Grand Chesboard". De to sakene jeg har å tilføye er å trekke inn jødenes makt og Israels rolle som maktsenter og dreiepunkt i internasjonal politikk. Etter at boken er skrevet har det gått noen år, men det viser bare hvor rett Brzezinski har hatt i sin grunnleggende geopolitiske tenking."


Geopolitikk og Syria

Russland er målet

Da Obomba fikk Nobel's Fredspris var det en helt logisk og forventet handling for å styrke jødenes nye mann i det Hvite Hus slik at han kunne øke angrepskrigene for zionistene med deres kjerne av jødiske finansoligarker. Når en maktelite plasserer sin håndplukkede mann i en posisjon forventer de selvsagt Payback. Og det har de fått i et slikt monn at preisdent Obomba går over i historien som en av de største krigførerne og massemorderne.

Det spesielle med Ombombas krigføring er bruken av ubemannede droner som leverandør av zionistenes demokratigave i form av bomber og raketter. Teksten på bildet tar de zionistiske terroristne på kornet: "Det er ikke alltid jeg beordrer Droneangrep mot barn, men når jeg gjør det passer jeg på å bære min Nobels Fredspris-medalje".

I den øverste linken drøfter forfatteren de geeopolitiske konsekvensene og vurderingene både USA og Russland står overfor når USA nå straks skal starte bombe- og rakettregnet over Syria. Terroralliansen som vil delta i bombingen vil selvsagt presentere drapskampanjen som rettet mot militære mål, men det er det ingen som helst grunn til å tro på. All krigføring av zionistiske Imperiet har vist at det motsatte ikke bare er tilfellet, men tvert i mot standard prosedyre.

La os nevne i fleng: Tyskland, Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak, Libya og så videre. Nå er det Syrias tur som begrunnelse for og bakdør til et militært angrep på Russland. Artikkelen konkluderer med at det riktige for USA vil være et meget begrenset angrep slik at de ikke taper ansikt når nå Obomba har forpliktet seg til et angrep. Det ville gjøre at Russland heller ikke ville miste ansikt siden de ikke ville bli bombet vekk fra sitt eneste fotfeste i Middelhavet.

Dette er svada og ønsketenking. Derfor har også Obomba nå gått ut med en intens kampanje over flere dager. Det vil tippe balansen mot frihetsstyrkene til Assad og fjerne Russland fra Middelhavet. Globalt og geopolitisk vil dette være er dødelig slag mot Russland som stormakt som de ikke kan tillate. Dermed er det åpnet for storkrig slik zionistene lenge har ønsket og bygget opp mot.

NATO = Terrormafia

Iran eller Russland

Det har vært mye fokus på at Iran er det egentlige målet for anglozionistenes forestående angrep på Syria, noe forfatteren av den artikkelen vi linker over også mener. Vi protesterer ikke på det, i alle fall ikke så veldig mye. Men vi holder likevel Russland som det fremste målet for et samlet NATO-angrep hvor angrepet på Syria kun er påskuddet til å gå til krig mot Russland.

Mye har skjedd på det globale planet i 2013. Hugo Chavez er død og dermed er prosessen med selvstendiggjøingen av hele Latin-Amerika i forhold til USA stoppet opp. Som følge av det har USA gått til motoffensiv og nå er Columbia på vei inn som medlem av terrororganisasjonen NATO.

Et enda større og kanskje avgjørende slag mot den frie verden er president Ahmadinejad's avgang i Iran. Ahmadinejad sto frem de siste årene som verdens ledende frihetsforkjemper mot det anglozionistiske Imperiet. At han forlot den politiske arena er et enormt tap for det frie verdenssamfunnet. Iran er nå på vei inn i anglozionistenes leir slik USA's fremste geopolitiske strateg, Zbigniev Brzezinski, alltid arbeidet for.

Det vil være å håpe at USA angriper Iran før det er kommet så langt. Her spiller også rivaliseringen mellom Iran og Saudi-Arabia inn og det er mulig Sauderne vil slå til mot Iran før de er stueren i Washington og Tel Aviv.

Verdens undergang har vært spådd mange ganger. Vi i Vigrid deler ikke troen på en slik undergang, men slik vi ser det har makteliten i det anglozionistiske Imperiet, inklusive Israel, lagt de nødvendige planer og tatt de nødvendige forholdsregler til både å starte, vinne og overleve en atomkrig mellom dem og Russland. Fordi krigens natur er slik at krig alltid er startet av den forsvarende part, i dette tilfellet Russland, er det vårt håp at Putin heller svelger et stort prestisjenederlag fremfor å svare med atomvåpen på USA's og NATO's aggresjon mot dem. Velger Putin å svare med våpen er atomkrigen her svært så sannsynlig. Vær beredt. Vi er.


Norge forbereder seg på Storkrig

Siste finpuss i Oslo

Vigrid er ikke de eneste som har fått med seg at det etter den militære hevingen av den generelle beredskapen i Norge for snart et år siden har det her til lands blitt satset stort på trening og øvelser av spesialstyrker i angrepsformasjoner. Noe som er helt unødvendig for FN-oppdrag. Verdt å merke seg er at PeST imøtegikk beredskapshevingen som ubegrunnet. Det vi kan vente vil skje i siste fase før Norge deltar i et NATO-terror-angrep på Russland er at vi trener på å sette militære styrker inn i Oslo som er Norges's eneste store administrasjonssenter. Det vil være siste handling før NATO angriper.

Og nettopp i disse dager er det akkurat det som skjer. Først er altså det norske angrepet ferdigøvet og nå er også storøvelsen i Oslo i gang. Når den er ferdig regner vi med at det vil senke seg en illevarslende ro før stormen. Selve angrepet vil sannsynligvis følge en falsk-flagg-operaasjon i Middelhavet hvor Russland beskyldes for angrep på et NATOlands styrker. Etter det vil opptrappingen skje meget raskt og sannsynligheten for atomkrig er meget stor. Takket være det fremskutte rakettskjoldet til terroristene i NATO er Russlands evne til gjengjeldelse meget liten. Kun enkelte atomubåter vil kunne regne med treff med sine atomraketter.

Resultatet vil være at de store byene i Russland vil bli jevnet med jorden. Dette er hva det ser ut til at norske politikere vil. Men så er jo Norges valgsprog ifølge Odd K. Tveit sin bok med samme navn: "Alt for Israel". Eller sagt med andre ord; Alt for jødenes finansmakt og det anglozionistiske Imperiets enevelde.

Artikkelen er inne på terror som årsak til øvelsen, men dette er rent tøys. Terror vil sannsynligvis bli øvet mot de mykeste av alle mål: Barneskoler, kjøpesentre i Julerushet, fullstappete fotballstadioner eller lignende. Her er det politi som vil utgjøre avskrekkingen. Det de militære øver på er å kontre en fremmed makts angrep på sentrale funksjoner som et ledd i et svar på at de er angrepet av Norge. Basta. Dette er krig og har vært det lenge.

Putin har flertallet med seg

Nei til NATO-terror mot Syria

På bildet over viser statslederne for de fem BRICS-landene solidaritet med hverandre og det fredselskende syriske folket og deres leder Bashar Al-Assad. Artikkelen er meget grundig og tar for seg de enkelte større spillernes standpunkter for eller mot fred eller angrepskrig i Midt-Østen. Det artige er jo at den samme Putin, som NATO-landenes media har degradert og fremstilt som en trassig liten unge uten støtte av noen har verdens største land med seg og de utgjør tilsammen mange flere innbyggere enn terrorstatene i NATO. Putin snakker altså for verdensflertallet eller om du vil, Verdenssamfunnet, mens den utmanøvrerte zioklovnen Obama kun snakker for Zionistene og deres lakeistater.

Her er et par tall fra artikkelen som illustrerer forholdet:

NATO-gjengen ++: 923,966,463

BRICS-landene++: 3,240,513,907

Det betyr at det er over tre ganger så mange innbyggere i land hvis ledere går imot angrepskrig mot Syria enn det er i NATO's terrorstater. Og endatil vet vi at folkeflertallet i NATO-landene er imot en slik krig. Det sier alt om hvordan lederne i den anglozionistiske blokken er i lommen på finansoligarkene som styrer New York, London City og Tel Aviv. Konklusjonen for Norge's del må være at vi øyeblikkelig tar tilbake vår egen moral og bryter med NATO.

Jødene bestemmer i USA

AIPAC aksjonerer i Kongressen

Jødene eier politikerne i USA med hud og hår og vanligvis ville det vært enkelt og greit å tippe utfallet når AIPAC, en av Israel's lobbyorganisasjoner overfor amerikanske politikere aksjonerer, men ikke alltid. Årsaken ligger i at det er vanskelig å definere hva jødene og Israel er best tjent med. Vanligvis foretrekker zionistene lange kriger på lavt bluss slik at flest mulig motstandere blir drept eller fordrevet og landet lagt mest mulig i grus. Det er ikke resultatet av en rask rakett- og bombe-kampanje.

På den andre siden er zionistene ute etter å ta Russland og til det trengs det en opptrappet situasjon som krever at Russland blir innblandet. Om et par uker vet vi resultatet i Kongressen, men uansett er fordelene for et utmanøvrert USA ved en angrepskrig store og fristende.


Tyrkia vil angripe

Gribbene samler seg

De fleste land her i verden har en befolkning som består av mange etnisk/religiøse grupper som i lang tid kan leve harmonisk side om side. Men så plutselig skjer det noe. Enten innenifra som en egen kraft som får en gruppe til å kreve hegemoni eller all plassen for seg selv. Andre ganger skjer denne utviklingen som en ønsket destabilisering av en fremmed makt som vil svekke landet for å erobre det eller få det splittet slik at det lett kan domineres uten direkte erobring.

Denne prosessen er med å destabilisere andre land for så å erobre eller dominere dem er utviklet av anglozionistene til det fullkomne. Ethvert land som er fler-etnisk/ religiøst er dømt til å falle for zionistenes renkespill før eller siden. Land som er homogene, altså mono-etnisk/religiøst, må zionistene først infiltrere for deretter å åpne grensene og gjøre landet såkalt muiltikulturelt som innebærer at det blir et land bestående av flere etnisk/religiøse folkegrupper. Når det er skjedd settes gruppene opp mot hverandre til hele landet er tappet for ressurspersoner og ligger utblødd og splittet tilbake.

Da samles restene opp i det anglozionistiske Imperiet som slaver i det nye zionistiske Imperiets Gulagsystem. I sentrum for dette nye Imperiet sitter den jødiske verdenskeiseren i det nye Salomos tempel i Jerusalem bygget av frimurernes forræderiske femtekolonne og naive jødedyrkende kristne. Dette gjør frimureriet og kristendommen til alle folks verste fiender og forrædere.

Syria er et slikt fleretnisk land som er lett å destabislisere og hisse grupper til krig mot hverandre. Og der hvor det ikke er krefter nok internt i landet importerer zionistImperiet terrorister og soldater utenifra. Når dette har vart en stund bygges det opp en propaganda som forsvar for at andre land gjør seg klare til å gripe inn og splitte landet permanent eller erobre deler av det. Vi så det overfor Tyskland i 1919 og 1945 og vi ser det i Syria i dag.

Tyrkia har gjort alle forberedelser ferdige og er klare på grensen med store styrker. For litt siden gikk et av Tyrkia's F4-Phantom jagerfly for nærme Syrias grenser og ble skutt ned av syrisk luftvern.

Neste gang vil Syria ha nok med å takle et samlet angrep fra zionistImperiet så Tyrkia får nok sin del av det syriske byttet.

Deretter risikerer Tyrkia å bli neste offer for zionistene som fort kan skifte støtten til kurderne i Tyrkia. Zionister eier ikke takknemlighet og splitt og hersk er deres spesialitet. Et for sterkt Tyrkia er i lengden ikke i deres interesse.


Astrologisk krigstips

Tips fra en Vigridleser

----- Original Message -----
From: Tore W. Tvedt
Sent: 09/05/13 12:51 PM
To: xxxx-xx@xxxxxx.xx
Subject: Astrologi

Hei Xxx-Xxxxxx

Takker for mail og gode ord om de geopolitiske vurderingene våre. Det er et interessant emne og faktisk så viktig at jeg har konsentrert meg om det i noen tid nå.

Astrologi interesser meg null og jeg har tilsvarende liten peiling på det. Jeg vet imidlertid at mange tar det alvorlig så derfor legger jeg ut mailen din på nett slik at de kan ta stilling til det. Mailen blir selvsagt anonymisert slik jeg pleier.

Tore

----- Original Message -----
From: xxxx-xx@xxxxxx.xx
Sent: 09/05/13 10:34 AM
To: tvedt@mail.com
Subject: Hei

Tore W. Tvedt,

Ville gjerne takke hjerteligst for en meget interessant nettside som jeg for tiden daglig frekventerer. Spesielt informativ synes jeg den geopolitiske analysen er, nå i forhold til Syria-konflikten. I den forbindelse fikk jeg lyst til å komme med et forslag når det gjelder mulig timing av en mulig kommende storkrig der Norge kunne tenkes å bli involvert.

Astrologien synes ikke å bifalle en dramatikk av dette formatet før tidligst om en måned, i månedsskiftet september / oktober dette år. Dette basert på astrologisk analyse av ingresshoroskop 22. september, samt måneretur 29. september for Norge's 1905-horoskop. Tidsvinduet synes å være fra denne datoen fram til 26. oktober, med størst sannsynlighet først i perioden - kanskje rundt 1. oktober.

Med vennlig hilsen,

Xxx-Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

Saudi-Arabia på Offensiven

USA støtter religionskrig

Kvartjøden Kerry er her på bildet sammen med utenriksministeren i Saudi-Arabia og det symboliserer et alliansesystem som er svært mangesidig og kan oppfattes som tildels motstridende. Det minner om da Churchill under den 2. verdenskrig fortalte Roosevelt at han var veldig glad for at USA hadde grepet inn i krigen og reddet det britiske Imperiet og Roosevelt ga glatt tilbake at når krigen var over ville det britiske Imperiet gå i oppløsning. Saudi-Arabia kan gå i den samme konseptfellen som Churchill gjorde. Så lenge Sauderne er en nyttig alliert for det anglozionistiske Imperiet pøser USA og andre NATOland som Tyskland enorme mengder våpen inn i Saudi-Arabia og har gjort det til det landet i verden med raskest økende stor militær slagkraft.

Nå tilbyr Sauderne å finansiere USA's angrep på Syria som et ledd i rivaliseringen mot Iran om stormaktsrollen i regionen samt ledd i radikal Sunniislamsk religionskrig mot Shia-Islam.

Her er det mulig at Saudi-Arabia trekker Svarteper etterhvert hvis de vokser for sterkt for Israel. Da er de raskt i samme situasjon som Syria i dag. Og det vil være til pass til dem.

Russland spiller sjakk

Eller spiller de poker?

Putin har markert seg som verdens kanskje dyktigste geopolitiske spiller blandt stormaktene. Mens Obama klovner ivei og lyver og bruker rå makt har Putin manøvrert slik at det anglozionistiske Imperiet fremstår som en brutal terrorist og bølle. Dette er et høyt spill som øker zionistenes hat mot Putin og det russiske folket som har valgt ham. Og i den situasjonen vi nå har skal det svært lite til før zionistene har et påskudd for et atomært førsteslag mot Russland. Og om ikke Russland gir dem et så fikser de fort en falsk-flagg-operasjon slik de pleier.

Så spørsmålet er altså: Når Putin nå kjører inn rakettkrysseren Moskva, som er spesialutstyrt for å føre krig mot overflateskip, om han spiller sjakk eller poker. Spiller han poker og tar en bløff er både han og Russland ferdig. Spiller han derimot sjakk så kan atomkrigen være over oss på et blunk.

NATO's innhav snart fullt

Russisk Anti-Ubåt-Destroyer

Destroyer betyr "Ødelegger" og er det noe disse relativt små¨krigsskipene kan så er det å ødelegge de målene de er designet til å angripe. Russland har nå sendt en hel armada av effektive krigsskip inn i det som kan kalles NATO's egen lille plaskedam, Middelhavet. Russland markerer dermed at de ikke aksepterer det anglozionistiske Imperiets krav om enerett på kontroll med ressursene i Afrika og Midt-Østen.

Når de russiske skipene som nå er underveis til det østlige Middelhav er på plass har Russland en balansert flåte egnet for bekjempelse av overflateskip og U-Båter samt landgangskip som kan landsette styrker til kamp på landjorden.

Putin og Assad med sine respektive militære styrker representerer idag den frie verdens frontsoldater. La oss håpe de lykkes i kampen mot zionistenes ambisjoner om globalt enevelde for seg og Gulagsystem for oss andre.


Grepet festes hardere

USS Nimitz går i posisjon

USS Nimitz er senteret i en hangarskipsgruppe med større militær slagkraft enn de aller fleste land har. Gruppen er nå på vei inn i Rødehavet fra en posisjon i den arabiske bukt hvor den lå strategisk til for et slag mot Iran. Nå har USA tilstrekkelige styrker i Den Persiske Gulf så det betyr kun en liten svekkelse av førsteslagskraften mot Iran.

Russland spiller høyt

Etterretningskipet Priazovye går i posisjon

Putin spiller et høyt og risikabelt spill ved å sende inn kremen av de russiske overflateskip inn i det østlige Middelhav hvor de vil være et fristende bytte for USA's totalt overlegne styrker. En falsk flagg fra Israel mot Priazovye er også sannsynlig. Da har Russland valget: Atomært førsteslag eller total ydmykelse. Kina og Iran spiller smartere ved å holde seg helt borte og la det anglozionistiske Imperiet demonstrere krigslyst i fred og ro. Amerikanerne spiller ikke sjakk med deg, Putin, men poker og nå kan de "calle" bløffen din.


Saudi-Arabia frem på scenen

Obama dekoreres av Saudi-Sjeiken

Saudi-Arabia var i lommen på anglozionistene fra de store oljefunnene ble gjort i 1938 frem til 1973 da Sauderne straffet anglozionistene med å strupe oljekranene for en stund. Fra da av har Sauderne spilt en stadig større rolle på den geopolitiske scenen. Først som oljespiller og finansierer av Sunni-Islam's spredning rundt om på kloden. De siste årene har Sauderne rustet opp voldsomt og leder an i Sunni-krigen mot andre Islam-retninger som Shia. I de siste årene har finanskriser hos anglozionistene og Iran som felles fiende gitt Sauderne et overtak på USA som demonstreres tydelig på bildet over.

Krigen mot Russland

Syria kun en brikke i spillet

I Midt-Østen møtes for tiden mange store geopolitiske spillere og vi kan forvente at USA vil skape en falsk-flagg-hendelse som vil gi mulighet for å slå til med et atomært førsteslag mot Russland. Alliansepartnerne USA, Israel, Tyrkia og Saudierne har alle forskjellige sluttmål, men forenes mot felles fiender. Hovedfienden for de tre første er Russland mens for Saudiene er det Syria og Iran. Med Assad knust i Syria har Det anglozionistiske Imperiet nådd et av sine store delmål i den totale assymetriske krigen mot Russland: Russland vil være fortrengt fra Middelhavet og vil dermed få sitt strategiske spillerom vesentlig forminsket.

USa's rakettskjold gir Atomkrig

Slår USA til nå?

Norge har øvet intens på angrepskrig med luftlandestyrker i hele år. Hvorfor det? Alt tyder på et planlagt atomært førsteslag fra anglozionistene mot Russland. Rakettskjoldet til NATO har gjort det sannsynlig.


USA vil Krig

Zionistene vil folkemord

Assad har stått opp mot det anglozionistiske Imperiet og for det må han og det syriske folk betale en høy pris. Terroristene som er finansiert og væpnet av NATO, Israel og Saudi-Arabia er nådeløse massemordere og alt ligger nå an til et blodbad og folkemord i Syria etter at zionistene har bombet regjeringsstyrkene i filler. Bildet over sier at den 3. verdenskrig er begynt allerede, men det er noe feil. Det har i de siste hundre årene kun vært en verdenskrig sammenhengende: Anglozionistenes totale krig om verdensherredømme.


Pentagon truer

Det å starte en angrepskrig krever en viss oppbygging for at den hjernevaskete saueflokken i de vestlige zioniststatene skal få tid til å bli indoktrinert med løgnene fra makteliten om hvor viktig den nye angrepskrigen er for å beholde freden på jord og frihet og demokrati i de jødedominerte vestlige slavestatene. I årevis har løgnpropagandaen gjort jobben sin og nå er det bare den siste oppvarmingen igjen før bombene kan falle over det syriske folk.

I går gikk den franske utenriksministeren ut og krevde at NATO brukte makt i Syria. I dag følger først den engelske angrepsministeren, Hague, opp og mener at tiden er inne til å slå til mot Syria i form av en beskyldning om at det falske gassflagget var utført av den syriske regjering eller dens allierte. Noe de på det sterkeste benekter.

Nå har også sjefsterroristene i Pentagon gått ut med en klar melding om at de klargjør en full angrepsplan i flere varianter som skal vise hvordan NATO raskt og effektivt kan straffe det syriske folk for deres trassighet ved å støtte president Assad. Ja, for la det ikke være noen som helst tvil: Hadde terroristene som slåss inne i Syria på vegne av zionistImperiet hatt det syriske folks støtte hadde krigen i Syria vært over for lenge siden og president Assad drept slik Ghaddafi ble det.


NATO vil Krig

Frankrike fronter NATO

Etter at USA gikk til angrepskrig mot Afghanistaan og Irak for å destabilisere Midt-Østen og Sentral-Asia har de forandret strategi. Fra da av forlanger de at de andre NATO-landene går frem som provokatører og krigshissere og også angripere og okkupanter. Selvsagt med støtte av USA. De fire landene som har spsielle oppdrag som krigsstartere er Frankrike i Nordvest-Afrika og Middelhavsområdet, England i områder de har hatt sine kolonier, Israel mot sine naboland og Saudi-Arabia når det gjelder destabiliseringer og borgerkriger i området mellom India og Algerie.

I tilfellet Syria er jobben tredelt mellom Israel, Saudi-Arabia og Frankrike. Denne gangen er det Frankrike som rasler med sablene og vil ha krigsinnsats mot Syria etter at Saudi og Israel har destabilisert Syria i over to år og nå sannsynligvis står bak den falske flagg-operasjonen med gassangrep i Damascus.

Bakgrunnen for det falske flagget er at Assad og det syriske folket har hatt stor fremgang på slagmarken og terroriststyrkene har begynt å slåss innbyrdes og massakrert sivile kurdere som nå fylker seg mot islamist-terroristene. Det anglozionistiske Imperiet kan ikke risikere å tape ansikt og prestisje i Syria så derfor må de nå angripe militært. Det er vanskelig å se at de har noe annet valg.

Vigrid og Geopolitikk

Norges fremste Tenketank

Vigrid har gjennom de siste femten årene utviklet seg til Norges fremste geopolitiske eksperter og tenketank. Mens andre "nasjonalister" snarere har jobbet som maktelitens nyttige idioter og i mange tilfeller fungerer som "kontrollert opposisjon" har vi i Vigrid, sakte, men sikkert utviklet en solid kunnskap om "Det Globale Sjakkspilet" slik Brzezinski kalte det.

Ved å kombinere McKinder, Brzezinski og Huntington med flere andre målt opp imot andre vitale faktorer og globale spillere vurdert mot en historisk bakgrunn har Vigrid et fullstendig overlegent overblikk over geopolitikken. Dette gjelder i forhold til samtlige "nasjonalistgrupper" som bare er interessert i sutring eller sekterisme eller fungerer som trojansk hest gjennom sin støtte til den sorte åndspesten. Men det stopper ikke der, men går langt videre og utklasser også alt makteliten og deres propagandaapparat i media kan komme opp med. Der finner vi bare løgn og krigshissing på vegne av deres anglozionistiske Herrer.

Hvis du som leser dette skulle ha lyst til å engasjere deg aktivt i vårt folks eksistenskamp så sjekk ut sutrerne og sekteristene først slik at du kan overbevise deg selv ved egen erfaring om at vi har rett og er det eneste alternativet på vårt frontavsnitt det er verdt å knytte seg til.


Ondskapens Apostler

Flere enn jeg som har sett likheten

Denne var stygg, men det er handlingene hennes også

Hillary Clinton er et typisk eksempel på anglozionistiske jødelakeier som med glede utøver krig og folkemord over hele kloden på vegne av sine jødezionistiske Herrer. Det er så det er dårlig gjort mot disse stakkars reptilene og dinosaurene hun og de andre anglozionistene sammenlignes med.